ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ: ВЪЗРАСТОВА АСТРОЛОГИЯ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ВЪЗРАСТОВА АСТРОЛОГИЯ

 

Астрологията е универсално знание. Базира се на разбирането на случващите се събития като част от елементите на единен цикъл на някакво явление. Астрологичните методи са много разнообразни и повечето от тях изискват точни сметки, основани на данните на наталния хороскоп и неговото развитие във времето.

Но има редица случаи в консултирането, за които е достатъчно единствено да  изясним в кой стадий от своя жизнен цикъл се намира клиентът. Точно тук идва на помощ ВЪЗРАСТОВАТА АСТРОЛОГИЯ. Тя позволява да си представим живота като цялостен цикъл, който има своите характерни периоди, точки на спадове и подем.

Всичките точни методи на прогнозиране са насочени основно към предсказване на събития /това е каузалният план на съществуването/. Познавайки обаче характерните периоди във възрастовата астрология, можем да прогнозираме, но в абсолютно различен план – философски, психологически, езотеричен. Абстрактната, философска страна на въпроса и в точните методи, разбира се, може да бъде изявена, но там тя се "затъмнява" от бурната суета на материални събития. Ако на човек му е интересно да разгледа общите закономерности на своето битие, добре е да се обърне към ВЪЗРАСТОВАТА АСТРОЛОГИЯ.

И така,  каква е същността на тази система?

Тук подробно разглеждаме цикли на различни астрологични величини /планети, възли/, като ги съвместяваме помежду им. По този начин формираме характеристики на различните периоди в живота. Като резултат всяка година /или няколко години/ имат своите общи за всички хора особености, независимо от наталните им хороскопи. За прогнозиране на събития, този метод не е приемлив, но за осъзнаването на редица духовни проблеми е изключително полезен, защото на първи план излизат не индивидуални явления, не чисто личностни, а това, което обединява хората в единно обществено семейство. С него по-ясно изпъкват някои социално-психологически закономерности, невидими за точния анализ на събитията.

В основата на възрастовата астрология е известният езотеричен принцип на развитие по спирала. Този принцип гласи, че обектът никога не се връща към изминал момент в развитието си, а през цялото време се движи напред /и нагоре по въображаема спирала/, но на всяко нейно ниво, след като изтече определено време, структурата на събитията става аналогична на тези от предишното ниво. С други думи, историята никога не се повтаря в детайли, но аналогии в реализираните явления могат да поразят въображението на хората с различни потресаващи /и на пръв поглед напълно еднакви!/ "съвпадения" с факти от миналото.

Цикълът на планетата е представен във вид на завъртане по спирала, той е разделен на части, съответстващи на енергийни аспекти – тригон, секстил, квадратура, опозиция. Всеки един от тези аспекти носи както езотеричен, така и чисто събитиен смисъл. Например, тригонът обозначава максимално благоприятстване при разрешаване на проблемите, управлявани от дадената планета, а опозицията – криза на личността, свързана с трудности при реализация на принципите на планетата.

Един от компонентите на възрастовата астрология е системата на символично управление от планетите в различни периоди в живота на човека. Те са следните: планетите управляват възрастовите периоди в последователност, непосредствено обвързана с халдейския ред:

ЛУНА – от раждането до 7 год.

МЕРКУРИЙ – от 7 г. до 14 год.

ВЕНЕРА – от 14 г. до 21 год.

СЛЪНЦЕТО – от 21 г. до 35 год.

МАРС – от 35 г. до 49 год.

ЮПИТЕР – от 49 г. до 63 год.

САТУРН – от 63 г. до 77 год.

УРАН – от 77 г. до 84 год.

НЕПТУН – след 84 год.

Какво означават тези планетни периоди? Най-напред те сочат езотеричната и философска същност в определени години от живота ни. С тези да ги наречем духовни проблеми, човек се сблъсква неизбежно, независимо от особеностите на наталната му карта. Нека разгледаме разпределението по възрастови периоди по-подробно.

ВЪЗРАСТТА НА ЛУНАТА /от раждането до 7-та година/

В този период детето се сблъсква с проблемите на адаптация към заобикалящия го свят в най-различни аспекти – физически, интелектуален, духовен и социален. Освен това тук имаме период на най-интензивно общуване на детето с родителите и време, когато то е максимално зависимо от тях. В периода на Луната интензивно се развиват присъщите й качества като фантазия, интуиция, предпазливост, чувство за опасност, семейно чувство, инстинкт за защита на собственост, основни стереотипи на поведение в обществото и много други качества.

При оптимално формиране на събитията в Лунната възраст детето пораства като пълноценна личност с цялостен мироглед, способно е да отстоява своите права и да се адаптира към социума. /Това е така, когато Луната е в силен знак или дом, с благоприятни аспекти/.

В най-лошия случай в първите седем години от живота си детето не придобива никакви съществени навици за социализация, като си остава изцяло духовно и интелектуално зависимо от средата, която го е възпитала. Не успява да си създаде никаква защитна "броня" срещу разрушителни външни въздействия /това се случва, когато Луната е слаба по знак, по дом, поразена от квадратури или опозиции/.

ВЪЗРАСТТА НА МЕРКУРИЙ /от 7 до 14 години/

Меркурий отговаря за преработката на информация, както и за началното ни обучение. Именно на 7 години детето трябва да започне училище, защото, докато трае Лунната възраст, психиката му постепенно го подготвя за социалната среда, която присъства във всяко учебно заведение. Във възрастта на Меркурий всичките ментални процеси се изострят, протичат изключително бързо и интензивно. Това време трябва да се използва за активно обучение както в учебно заведение, така и самостоятелно или "домашно". Детето трябва да създава активни контакти с околните.

В позитивния вариант при протичането на тази възраст при подрастващия ще се формира значителна ерудиция и навици за преработване на информация. Човекът трябва да се научи да получава информация от външни източници за тези 7 години, да мисли и, разбира се, да общува с околните, обаче засега само на ментално ниво – обменяйки информация. /Това е вариантът при силен Меркурий по знак, по дом, с благоприятни аспекти в наталната карта/.

Ако за времето, което съответства на възрастта на Меркурий, социализацията е вървяла неравномерно и проблемно, има вероятност да възникне затвореност. Интелектът получава "ниска информационна дажба", обучението не е довело до формиране на знания, умения и навици, необходими за съвременния живот. Нито в един от последващите планетарни периоди няма да има възможност толкова интензивно да се учи, да се преработва информация, да се контактува с обкръжението.

ВЪЗРАСТТА НА ВЕНЕРА /от 14 до 21 години/

Това е време, отчитайки качествата на Венера, което е оптимално за установяване на неформални и дори невербални контакти с околните. Възрастта на Венера е период на социализация, основана на първо място върху осъзнаването на своята чувственост и сексуалност. Под влиянието на Венера се изострят всичките физиологични усещания; подрастващият започва да се интересува от естетика; има необходимост да се облича красиво. Интелектуалната страна на живота губи своето значение, затова пък се засилват сензорните сигнали и невербалната информация. Най-важното за младежите в тази възраст е да се харесат на околните и да получат от тях психологично "погалване" /одобрение/.

При добро протичане на възрастта на Венера, при младия човек се формират навици за общуване с противоположния пол, особено с връстниците, появява се сексуалният опит, създават се собствени естетични представи.

В най-лошия случай възрастта на Венера не съдържа никакви впечатления, полово или естетично общуване, като при младежите се формира инфантилност /като резултат от запазени стереотипи от възрастта на Меркурий/, или се изгражда тежък, комплексиран, затворен характер.

ВЪЗРАСТТА НА СЛЪНЦЕТО /от 21 до 35 години/

Този период е по-продължителен в сравнение с предишните три. Човек получава възможност творчески да разкрие личността си на най-различни нива. Става ярък и слънчев, привлекателен, творческите му способности намират своето материално въплъщение. "Най-низкото" ниво на творчеството тук е физическото, то се проявява като повишена сексуална активност и раждане на деца. Това могат да бъдат и спортни постижения или трансформация на физическото тяло. Именно тази възраст е характерна за започване на свое собствено художествено, естетическо или научно творчество.

Най-ярките си постижения хората реализират именно по време на Слънчевата им възраст. Появява се и започва прогресивно да расте усещането за пълнота на живота, тинейджърските комплекси и детските притеснения остават в миналото.

В най-добрия случай човек по време на Слънчевия период става по-великодушен, учи се да се отнася по-спокойно към живота, чувства се като пълноценно същество, което притежава определени качества и способности.

При неблагоприятно протичане на възрастта на Слънцето се разраства разочарованието от себе си и от околните; творческите планове претърпяват крах, самоуважението отсъства, а животът ни се струва безцветен и безсмислен. Много хора с изключително слаб енергиен и психологически статут клонят към тотален песимизъм или даже самоубийство.

ВЪЗРАСТТА НА МАРС /от 35 до 49 години/

Марс символизира активност, напор, решителност. В тази възраст хората обикновено се борят за постигане на върхове в кариерата или да отстояват своята творческа самостоятелност. Това е най-агресивното време, време за големи подвизи, жажда да победим противниците си; във всички случаи – борба. Може да е и борба със самия себе си , със собствените недостатъци. Творческите прояви в този марсов период се понижават, но затова расте пробивната сила и убедителността.

В този период силно се снижава "слънчевото" благодушие и благожелателно отношение към бъдещето: "най-хубавото ми предстои!", което е актуално за възрастта на Слънцето. Идва разбиране, че времето е ограничено /"животът си минава и трябва да ловим всеки удобен момент"; "времето не чака"/. След като допускаме тези нагласи да доминират, ритъмът на живота значително се ускорява, формираните събития са изключително интензивни. Като обем расте другият марсиански аналог – сексуалността, либидото. Възрастта на Марс дава рекордни "приключения", но основно при тези, които не са могли да реализират този потенциал във възрастта на Венера. Сега търсенето на удоволствия става особено цинично и непримиримо, към него се добавя и растяща склонност към насилие /без което не минава нито едно "марсово" действие/.

В най-добрия случай след преминаване през марсовата възраст човек успява да постигне високо ниво на социализация, в частност лична независимост и уважение към своята персона.

В най-лошия вариант събитията формират разочарование в качествата и способностите, човек започва да се само съжалява, търпи поражение в работата си. За тези 14 години престава да вярва във възможностите си, имайки зад гърба си богат опит от негативна борба за своите интереси. В него доминира "скептичният песимизъм", а на нивото на физическото тяло се развива импотентност или фригидност, настъпва преждевременната старост.

ВЪЗРАСТТА НА ЮПИТЕР /от 49 до 63 години/

Това е възраст, когато човекът най-после постига успех в широкия смисъл на думата. Обикновено той се изразява в някаква солидност, основателност в очите на хората. И, разбира се, този успех е конкретно социален и затова ни се струва обективен. На човек му се струва, че действително много е постигнал и сега има право да си "лежи на лаврите". Във възрастта на Юпитер практически всеки човек достига своя социален таван и ясно го разбира това. Някой става президент на държавата си, някой глава на компания, фирма, някой получава известност като творчески деец, друг е просто "заслужил работник" в своето предприятие. Когато е във възрастта на Юпитер, най-важното за човека е неговият статус, как го приемат в системата на традиционните за него координати.

Юпитер е склонен да ни учи, да предава своя опит, да ръководи, а също така, отчитайки идеологическия характер на тази планета – да влиза в политиката. Естествено е, че повечето от известните политици "процъфтяват" именно във възрастта на Юпитер.

Дадената възраст също така е свързана с подобряване на материалното положение, когато децата ни вече са пораснали и са започнали да печелят самостоятелно, а ние вече можем да удовлетворим отдавнашните си желания. Можем да реализираме детските си мечти, да заминем на далечно пътешествие, да си купим нова, но солидна кола, вила и т.н. Борбата по време на възрастта на Марс вече сме я оставили назад. Остава ни да се наслаждаваме на живота с парите, спечелени от нашия натрупан и признат авторитет.

Оптималният вариант за използването на възрастта на Юпитер е да увеличаваме педагогическата си активност, която цели да предаде натрупания опит. Тази възраст в най-добрия случай ни насочва към благотворителност, благодушие и широки жестове: човекът вече има всичко, което е необходимо, а излишното му е приятно да сподели с околните.

Друг вариант на позитивна работа във възрастта на Юпитер е духовното лидерство в социума, т.е. човек съзнателно поема отговорност за морално-нравствено състояние на обществото. В най-добрия случай юпитерианеца го боли душата за всички хора и той иска да направи живота им по-добър. Но, разбира се, този вариант е достъпен за малко хора.

В най-лошия случай всякакво личностно развитие спира и индивидът завинаги се успокоява и идва край на всякакви творчески търсения и познания. След това в продължение на няколко години започва интелектуална деградация и всички умствени процеси се свеждат само до повтаряне и предъвкване на миналото. Едновременно с това "пада" духовността, губят се ориентири в нравствеността, човек се стреми да поучава другите без да обръща внимание на състоянието на собствената си духовност.

 

ВЪЗРАСТТА НА САТУРН /от 63 до 77 години/

Виждайки хронологичната последователност на планетите, този възрастов промеждутък е критичен. Свързан е с настъпването на старостта и е естествено човек да прави равносметка на изминатия път. След като човек навлезе в сатурновата възраст, в една или друга степен внезапно осъзнава, че "всичко най-добро вече е в миналото" и това обстоятелство създава тежък емоционален фон в живота му, изостряйки и без това болезненото навлизане в старостта.

Като цяло възрастта на Сатурн усилва различните ограничения, които обстоятелствата налагат на индивида. Те са свързани с влошаване на здравето, също както и с определен социален статут на "солиден човек", "пенсионер" или просто "старец". Човекът, който до вчера е бил пълен със сили, започва бързо да се прегърбва, да се състарява и държи безпомощно. Все по-често в тази сатурнова възраст му се налага да чува от околните и да си казва сам на себе си: "не"! Не трябва да прекаляваш със сладкото, не трябва да стоиш на слънце и т.н.

Естествено всички тези /и много други/ ограничения съществуват за тези, които възприемат принципите на Сатурн негативно – като проклятие, надвиснало върху човечеството. Човек, който адекватно или позитивно вижда принципите на Сатурн и в този период се чувства леко и радостно, защото равносметката му носи удовлетворение. Здравето не го притеснява прекалено, а и той никога не е живял в преследване на удоволствията.

В най-добрия случай възрастта на Сатурн дава възможност на човека да изпъкне като формален лидер, т.е. наистина мъдър ръководител, за когото не властта е ценна, а реалната полза от нея. Такъв човек най-после е дочакал позитивна оценка от обществото и сега е търсен, дори и в преклонната си възраст. Сатурн винаги раздава награди на тези, които много работят и умеят да чакат търпеливо момента, в който дойде техният звезден час. И така, истинското предназначение на дадения възрастов интервал е формално лидерство в полза на обществото.

Като неблагоприятен вариант на развитие възрастта на Сатурн се оказва последна за човека и след като мине малко време след нейното започване се обострят всички хронични заболявания, идват и нови болежки. Човекът няма какво да предложи на околните и те също не виждат смисъл да го подкрепят, освен казвайки дежурни думи от типа «всичко ще се оправи». Като резултат натрапчиви мисли за «неправилно» изживян живот, апатия и бавно и болезнено угасване.

ВЪЗРАСТТА НА УРАН /от 77 до 84 години/

Това е възраст, до която днес доживяват единици, което поставя проблема за изборност, човек сякаш е белязан. Именно това е акцентът на Уран, който символизира оригиналност, гениалност, забележимост. Много е трудно да се реализираме конструктивно във възрастта на Уран, защото това е свързано с такива специфични дейности като напредничави научни технологии и окултизъм. Тези сфери на дейност са подчинени на Уран и очакват онези, които не са сломени от житейските бури, все още способни на интелектуални подвизи и велики прозрения.

Уран е планета, която отрича материалното и затова всеки човек, който се намира в Урановата възраст, губи обичайните за него материални стимули и желания. Следователно, този който е посветил целия си живот на трупане на материални блага и удоволствия, ще изпитва изключително тежък дискомфорт по време на властта на Уран. Не можеш да си позволиш много неща само с една пенсия, а здравето ти позволява още по-малко неща, за какво да живееш още? Повечето хора в тази възраст на този въпрос отговарят /в краен случай подсъзнателно/ отрицателно и постепенно си отиват, без да виждат каквито и да било стимули за живот.

Тези, при които интелектуалните способности не са заспали и които имат какво да дадат на науката, придобиват сила, която преди не са усещали в себе си – силата на свободния полет на мисълта. По-рано са им пречили материалните обстоятелства и дълг пред близките им, а сега се поява време да се съсредоточиш върху познанието на света. Пари вече си спечелил и ти стига за насъщния, внуците вече са отгледани, земните желания вече са на заден план. И ако човек използва Уран по този начин, тогава придобива нерушимо спокойствие, ясен философски поглед върху нещата и необходимост от умствена дейност.

ВЪЗРАСТ НА НЕПТУН /след 84 години/

До тази възраст доживява абсолютното малцинство от населението. Възрастта на Нептун е възраст на дълбока старост и е най-сложна за ефикасно използване. Нептун е свързан с висшата интуиция, пророчески дар и постигане на нещата без помощта на рационалния ум. Да направят това са способни само избрани личности, чиято духовна чистота им е позволила да минат без загуби покрай проблемите на другите възрасти. Материалното в тази възраст става още по-малко значимо за индивида, отколкото в предишната Уранова възраст. Интелектът също си "загубва позициите", загубва се бързината на реакциите.

Най-позитивното използване на времето на Нептун са духовните практики, медитация и, разбира се, изпълняване на ролята на Гуру, езотеричен учител. Такъв учител е съвършено откъснат от битови и социални проблеми, безкрайно добър към учениците, но не толерира техните егоистични навици и чувството им за собствена значимост и Его. Човекът в Нептунова възраст изпълнява функция на свързващо звено между непознатия и безпределен околен свят и ограниченото ни социално битие на човечеството; предава му съкровена информация за самоусъвършенстване.

С тези, които са доживели до възрастта на Нептун, но не са открили в себе си потенциал за духовно израстване и познание, се случва следното: интелектът окончателно деградира, физическото тяло бързо остарява и като резултат е гарантирано изпадане в детски състояния, за които са присъщи "физиологичен" егоизъм, безпомощност и безсъзнателност. Такива хора очакват смъртта като отърваване от това "унизително" състояние. Те си тръгват от живота бавно, постепенно, болезнено. Последното особено се проявява в това, че стават в тежест за близките си и съвършено безполезни за околните.

Нептун в най-лошия случай създава живот, лишен от всякакъв смисъл и всякакви стимули – едно съществувание извън времето и извън съзнанието.

Във възрастта на Нептун класификацията на периодите ни в живота завършва, няма път нататък. Дори и да има хора, които доживяват над 110 години, пак животът им се управлява от Нептун.

Общата закономерност за смяна на възрастите на планетите е следната: колкото е "по-голяма" възрастта, толкова по-малко хора доживяват до нея, толкова по-сложни проблеми възникват пред човека, толкова по-висока е отговорността му за правилно решение, толкова е по-силна духовната му самота.

Другото направление във възрастовата астрология е анализ на планетните цикли. Те също като планетните възрасти са универсални за всички хора. Планетният цикъл обозначава стадий за развитие на принципите, които съответстват на разглежданата планета в живота на човека.

В общ вид цикълът съдържа следните елементи:

Изходна точка, от която отброяваме положението на планетата в радикса.

Първата квадратура на транзитната планета към началното, изходно положение – това е първата криза, която кара човека да осмисля принципите на планетата и да ги внедрява в живота си. Ако това не се случва, последващите стадии от цикъла стават все по-болезнени.

Първият тригон към началната точка определя перспективите за успех при реализация на планетните принципи – много неща стават възможни, идва късметът, човек започва повече да вярва в себе си, реализират се много неща от тези, които по-рано са му се стрували непостижими.

Опозицията на планетата към самата себе си. Това е решаващата част на цикъла, най-напрегната му точка, когато "въпросът" е поставен ребром – или осъзнаваш принципите на планетата и тя ти дава резултат с определено качество, или – при липса на осъзнаване възникват тежки кризисни явления, от които страда предимно самооценката на индивида. Възможни са кардинални промени в поведението, продиктувани от принципите на дадената планета.

Вторият тригон към изходното положение на планетата – това вече е сериозно постижение, което тя символизира, това е успех, но не "случаен", както беше в случая с първия тригон, а закономерен, заслужен и затова човек го приема спокойно.

Втората квадратура – не е нищо друго освен проверка на личността за устойчивост по делата, посветени на дадената планета. Смята се, че на този етап човекът вече за зрял, врял и кипял в тези неща и от него сега "се изисква", случва му се да изпитва трудности в определени дела, но подчертавам – трудности закономерни и ясни.

И накрая, последният елемент на цикъла – възвръщането на планетата в изходната позиция – или просто възраст на планетата. Цикълът винаги завършва с преосмисляне на ценностите и анализ на това, което е направено в този период. В много от случаите преоценката или преосмислянето са крайно болезнени, защото индивидът чувства, че е не е направил достатъчно и се докарва до психологически "страдания". В повечето случаи завършването на цикъла дава резултати, постигнати чрез упорита работа и човекът най-после изпитва удовлетворение от всичко свършено.

Ако преоценката и преориентацията са извършени, следващият цикъл на дадената планета дава нови възможности за личностно развитие, ако не, то на следващите квадратури и опозиции трудностите се увеличават и човек не може и да мечтае за някакво развитие. Животът в този случай тече като по инерция; тригоните не ти дават нищо ново, а квадратурите и опозициите носят големи препятствия. И като резултат човек вижда себе си като едно битово същество, неспособно да постигне нещо. Животът става все по-сив и губи своята ценност.

Нека сега разгледаме влиянието на циклите на планетите по отделно.

Към тях се отнасят цикли на висши и социални планети, а също и транзити на Лунни възли. Циклите на личните планети са бързи, поради което те не засягат значими проблеми от живота на хората. Това са дребни незначителни на фона на големите неща събития.

Най-късият цикъл от тези планети, който има значение и смисъл, е този на Юпитер /11,9 години/.

Първите квадратури и тригон на Юпитер не са много значими и най-вече обозначават първите етапи в обучението на детето: неговите проблеми и успехи. Но опозицията, която се образува на шестата година от живота, е вече важен фактор. Тя определя дали човек е подготвен да се сблъска с обществото и активно да се обучава. Това е и възрастта на Меркурий.

Втората квадратура и тригон в този начален цикъл на Юпитер предопределят проблеми в училище и особености на социалната адаптация при тийнейджъра. Той се учи да живее в общество, "удря си главата" на квадратурата, наслаждава се на вниманието към себе си на тригона и накрая настъпва възрастта на Юпитер около 12-та година. Какво ни носи тя?

Първо – това е проверка на нашите способности и възможности за обучение и възприемане на информация за света.

Второ – в този период са вероятни различни училищни постижения, например победа в някоя олимпиада, конкурс, добри бележки. През дадения период е добре да ориентирате тийнейджъра да си поставя нови задачи, по-сериозни отколкото през отминалия период, който е стартирал през 7-та му година. Най-лошото е ако детето поиска да почива на лаврите на училищния успех, тогава в бъдеще го очакват сурови разочарования.

На втория цикъл на Юпитер трябва да обърнем внимание на опозицията, която се образува на 18-та година. Обучението преминава в нов стадий, където вече няма ежедневни уроци и постоянен контрол, а се изисква самодисциплина. Това е проверка дали човек притежава самостоятелен интерес към знанията и желание да развива своята личност. В това време има повече проблеми, отколкото успехи и изборът на последващия път е много труден. Тези, които решават да не продължат обучението си във висше учебно заведение, после надали ще могат да го направят. За тях този път най-вероятно ще остане затворен. Езотеричната наука твърди, че всяка възможност за избор се дава веднъж. Около двадесет и четвъртата година Юпитер се възвръща на своето натално място за втори път. Това е време за равносметка в обучението ни. Периодът го приемаме като много успешен –проблемите от юношеството и вълненията кой път да изберем вече сме ги отминали, зрелостта все още не е настъпила, а за творческата ни изява няма пречки. Често второто възвръщане на Юпитер слага край на свободния ергенски живот; сключваме брак, залагаме нов цикъл на социална активност, която символизира Юпитер.

Около 29,5 – 30 години Юпитер застава в опозиция към самия себе си. Това сочи за някаква криза в социалния живот на човека. Свързана е с "недостатъчна" /от негова гледна точка/ скорост за неговия професионален и социален растеж. Струва му се, че околните вече са закостенели и не са в състояние да възприемат неговите "блестящи" идеи, да го оценят по достойнство. Като цяло в този период има много идеи и енергия, но липсват определени резултати и хармония. За трети път Юпитер идва на своето място в наталната карта около 35,5 – 36 години. Прави равносметка на изминатия 12- годишен самостоятелен живот – без да го учат, без натрапени авторитети. Сега човек прави равносметка на преминалата младост, какво е успял да постигне и най-вече на това как обществото приема неговите постижения. В най-лошия случай тук е възможно разочарование и търсене на коренно различни пътища за социална адаптация, които е възможно да са далече от традиционните.

В най-добрия случай в тази възраст се залага цикъл на нови стремежи, ориентирани към укрепване на авторитета и постигането на нови позиции в обществото. Целите са в посока получаване, постигане на признание.

Сериозно изпитание за мнозина е опозицията на Юпитер на 41 – 42 гадене. Тук имаме конфликт между инерцията в живота и търсенето на нови пътища. Скучно е вече да работим по стария начин, постиженията вече не ни радват както преди, човек не е доволен от живота си. Много от хората решават този конфликт на опозицията с ново увлечение, овладяване на нова или паралелна професия или някаква любовна връзка. Някои стават по-замислени, по-сериозни и проявяват излишни, неприсъщи за тях черти в поведението си.

Четвъртото възвръщане на Юпитер е на 47,5 – 48 години. За мнозина това е блестящ момент, "звезден час" в живота. Късметът ги съпътства в работата, кариерата върви нагоре, здравето все още им позволява излишества, децата вече са пораснали и ги радват с успехите си, материалните проблеми не ги безпокоят. В този момент не се случва преоценка на юпитерианските ценности, а често човек си почива на "лаврите"и доволно се наслаждава на победите. Ако случаят е такъв, то човек просто прави равносметка на всичките си постижения и надали ще може да израсне повече. Само много малко хора си поставят нови задачи, разбирайки че следващите 10 – 12 години трябва да посветят на неща, изискващи личния им авторитет. Осъзнават, че трябва не да взимаш от обществото, а да му отдаваш това, което си натрупал.

Следващата опозиция на Юпитер е на 53 – 54 години. Тя поставя проблеми повече от идеологически характер: трудно убеждаваш хората в правотата си, не успяваш да внедриш собствените си идеи. Това е период на недоволство от себе си, смяташ, че не си постигнал достатъчно в обществото. Човек има усещането, че му остава малко време, а още много неща не са довършени.

Петото възвръщане на Юпитер в изходна позиция става на 59 – 60 години. То винаги призовава човек да направи равносметка за последните 12 години, като се има предвид, че развитието през този период е вървяло в идеологическа, социална или научна посока. Сега човек разбира, че физическите му сили се стопяват, а свежите идеи вече са изчерпани.

Повечето хора смятат, че социалната им мисия вече е приключила и идва време, в което човек може вече да си поживее и за себе си, да се оттегли от работа. Много малко хора си поставят нови цели и се стремят към нови дейности. Човек усеща, че е натрупал много опит не само в избраната от него професия, но и в контактите с хора; самият той става забележителен. Много политици са започнали своята активна дейност именно на тази възраст /Хрусчев, Елцин, Айзенхауър, Ш. Де Гол, да не говорим за японски, китайски и други източни ръководители/.

Следващата опозиция на Юпитер е на около 66 години, много „популярен” период да се пенсионираме красиво или да преминем към по-спокоен ритъм на работа. За някои дадената опозиция е много болезнена, просто се разочароват от себе си и в своите последователи.

Шестото възвръщане на Юпитер /71 – 72 години) е също прекрасно време да се оттеглите от социално значимата дейност, която все още упражнявате. Политиците оставят своите постове, артистите слизат от сцената, заслужени дейци се пенсионират, за да гледат внуци. Този период е белязан с удовлетворение от свършеното, а също и с тъга, че краят е вече близо.

По-нататък във времето всичките аспекти на Юпитер към самите себе си постепенно загубват своята значимост, а понякога дори и не се отчитат и осъзнават от самия човек. За болшинството във възрастта след 72 години животът вече е изживян, няма към какво да се стремиш /а Юпитер е планета на експанзията, той предопределя движението ни напред/. И само незначително малцинство, което все още активно работи, резонира на седмото възвръщане на Юпитер на 83 – 84 години, поставяйки завършек на своите духовни, религиозни или научни търсения. В тази възраст те стигат до ясното осъзнаване или усещане, че земният живот върви към своя край и всички социални програми вече са изцяло отработени, идва време за мистичните откровения, като последните години от живота трябва да бъдат посветени на тях.

Следващият по продължителност е цикълът на Сатурн – на около  29,5 години. От гледна точка на психологията за развитието на личността този цикъл се смята за базов. Знаете Сатурн е "вътрешният стожер" на личността, нейният "гръбнак".

От езотерична гледна точка човекът от едно средно духовно равнище е предопределен от висшите сили за три пълни цикъла на Сатурн. Всеки един от тези цикли има своето значение. Първият /от раждането до 29 – 30 години/ е свързан с изплащане на кармичните дългове на родителите, близките, обществото, традициите. В този цикъл човек все още не е напълно самостоятелен. Зависим е от много фактори и обстоятелства; трудно може да прояви личната си воля.

Следващият цикъл /от 30 до 58 – 60 години/ трябва да бъде използван за активна самостоятелна работа за реализация на своите собствени идеи и планове, да създаде свои жизнени опори. В тази възраст човек обикновено си създава свое семейство, свое дело, има собствен поглед върху света, своя линия в живота, която не е продиктувана от заветите на предците или не зависи от обстоятелствата в социума.

И накрая третият и последен предопределен цикъл на Сатурн /от 60 до 88 – 90 години/ е посветен на отдаването на околните на натрупания житейски материал – опит, знания, материални ценности и др. Човек в този период се стреми да живее не за себе си, не за да се само утвърждава, а за да обогати общото, колективното съзнание. За този цикъл е характерно преосмисляне, преразглеждане на целия извървян житейски път.

Възможен е и четвърти цикъл на Сатурн – дълголетниците. Той по своята същност е продължение на третия, време е за духовни търсения или в най-лошия случай – умопомрачение и изпадане не адекватност.

Нека разгледаме трите цикъла на Сатурн поотделно.

Не малко болезнена за повечето хора е първата квадратура на Сатурн към самия себе си, която се формира на възраст около 7 – 7,5 години. Това е времето, в което детето тръгва на училище; време на социализация, която при малцина преминава леко и гладко. Основният проблем на тази квадратура е приемането на детето като нов член от училищния социум и мястото, което му се отрежда в него. Предишният му свят на домашен живот или детска градина се руши и под руините се озовава погребан малкият човек – беззащитен и жалък. Новото го плаши и му се струва безсмислено, носталгията към миналото го терзае.

По време на тази квадратура детето се чувства изоставено, хвърлено на произвола на съдбата. В това време му е безкрайно необходима подкрепа и увещаване в необходимостта му от образование. Детето трябва да бъде научено да се примирява с неизбежното, което в случая се явява училището.

В резултат на тази квадратура вътрешната устойчивост на личността се подлага на изпитание. Проверява се дали е устойчива, издръжлива. Това оказва решаващо влияние на твърдостта на духа и характера.

На десетата година Сатурн формира тригон към самия себе си. Това е период на бързо узряване, който се характеризира с интерес към учението; нараства трудолюбието и концентрацията дори при най-непостоянните деца. В този период се развива абстрактното мислене, интелектът работи по-интензивно. Децата ги теглят извънкласните занимания, кръжоците.

Опозицията на Сатурн към самия себе си на 14,5 – 15 годишна възраст характеризира една много силна криза – половото съзряване. Сега вече освен общуването със семейството, приятелите и роднините се добавя влечението и интересът към другия пол, сексуалността и стремежът към нейното удовлетворяване.

На тази опозиция човек вече осъзнава, че не е малък, желае да придобие самостоятелност в своите действия, да не зависи изцяло от родителите си. Това е проблематиката на Сатурн – зависимостта и независимостта, свободата и дългът, правата и задълженията и т.н. На тази възраст отново имаме противопоставяне на личността спрямо обществото, което се възприема като враждебно. Тогава човек се старае да изгради механизми за защита на своите интереси. Характерът укрепва, развива се волята.

На 20 години се образува отново тригон, който предвещава определени успехи в работата или учението. В този период човек го привличат нови неща, нови знания, той има желание да работи, да се подсигурява материално.

Следващата квадратурата на Сатурн се формира на 22 – 22,5 години. Какво му се случва на човек тогава? Като че ли всичко е наред, животът е хубав..., но постоянно го мъчи притеснението за бъдещето. Много минали постижения му се струват недостатъчни, иска му се повече, а средствата за постигането на плановете му са ограничени. Влиянието и авторитетът му не са големи.

Настъпва първото възвръщане /29,5 – 30 години/. Нека разгледаме няколко варианта на това, какво се случва с човек в този период:

Вариант 1

За изминалите 30 години индивидът не е развил чувство за осъзнаване на постъпките си, живял е до голяма степен "безсъзнателно", имал е относително ниско ниво на духовно развитие и слаб интелект. В този случай Сатурн го кара да се обърне назад и с ужас да осъзнае, че нищо не е свършил и времето безвъзвратно си е отишло. Не е създал нито семейство, нито е постигнал успех в нещо. При тези фактори психическото състояние не е добро, чувството за потиснатост е огромно. В такива моменти човек осъзнава огромната необходимост от промени.

Вариант 2

Човек от едно "средно" ниво на развитие, който е живял напълно съзнателно, спокойно и "обичайно", на тези години започва да усеща, че "младостта си отива" и най- хубавите му години вече са зад гърба. Тук Сатурн поставя въпроса за индивидуалността, за това че всеки човек трябва да изгради собствена личност, а не да бъде някой си Иван или Петкан. Сега е проверката за личностно развитие на човека и по-точно за неговата интензивност.

Вариант 3

Този вариант работи само при личности, които са постигнали високо ниво на духовно развитие и притежават развит интелект. Те възприемат принципите на Сатурн спокойно и целенасочено, работят над въплъщаването на собствените си планове. Когато идва кризата на възвръщането на Сатурн, тези хора изпитват не разочарование, а удовлетворение от това, което са свършили. В този случай имаме хладнокръвен анализ на резултатите от труда, който са полагали.

Очевидно е, че възвръщането на Сатурн, както и циклите на другите планети, са в силна зависимост от това как човек възприема техните принципи. В случая на Сатурн разнообразието на възприятията на неговото възвръщане е много голямо – от тежка депресия и огромен спад на самооценката, до радостния привкус на свободата и удовлетворението от живота. Затова по това, как човек се държи по време на възвръщането на Сатурн можем да съдим и за неговия вътрешен свят и неговата личност.

Тригоните на Сатурн към самия себе си, някои от които се формират на 39 и 48 – 49 годишна възраст често се проявяват като професионални успехи.

Значим момент в живота на всеки е опозицията на Сатурн на 45-та година. Сега проверката е за ефективността на методите и механизмите за решаването на проблеми и трудни ситуации, в които човек изпада. Като резултат той или разбира, че те работят, или че са абсолютно неефикасни.

Тази опозиция можем да разглеждаме и като криза на средната възраст, като критична точка на възрастната вече "зона на зрелостта". Индивидът осъзнава, че най-хубавите години вече са отминали. На този етап Сатурн най-вече кара човека да цени времето.

Второто възвръщане на Сатурн е на около 59 години. Тук са актуални следните варианти:

Вариант 1

Вторият цикъл на Сатурн бележи естествения завършек на житейския път, което е във връзка с изчерпаните енергийни ресурси. Можем да определим настоящите преживявания като "заключителни". Много разсъждения за живота, много съжаление и чести депресии.

Вариант 2

Тук имаме спокойно, пасивно оттегляне от активните дела и търсене на покой. Човек се опитва да се наслади на живота и спомените от миналото.

Вариант 3

Работи само при по развити в духовно и интелектуално отношение личности. И тук имаме равносметка и оценка на изминатите 30 години. Признават се само фактическите резултати от дейността. На този етап човек може да се оттегли в по-неофициална позиция спрямо областта на своята дългогодишна дейност. Удовлетворен е и продължава да се развива, но под друга форма.

Последващата опозиция на Сатурн е на 74 години, когато човек е изправен пред вече истинското настъпване на старостта. Хората от всички нива на развитие осъзнават своята самота. Тази позиция е също и проверка за това доколко човек сам може да се обезпечава и грижи за себе си. Като цяло да са доволни от живота си на този етап, на повечето хора им е трудно.

Сатурн и неговото трето възвръщане завършва своята цикличност. Тук се прави финалното правене на равносметка /88 – 89 години/. Човек се прощава с живота и света, примирява се с неизбежността.

Цикъл на Хирон

Тук имаме само една значима точка – възвръщането към наталното положение в радикса около 50,5 години. Хирон символизира двойствеността и как да се отървем от нея. Това е планета, астероид за избор на правилното решение – КЛЮЧ. На възвръщането на Хирон правим равносметка за всички наши житейски избори и ситуации. След като Хирон направи пълен оборот, периодите на алтернативи и варианти в живота ни приключват – сега вече всички събития носят все по-твърд и фатален характер. С други думи с възвръщането на Хирон приключва времето за колебания, търсения на верни решения. Сега трябва, както е казал Салвадор Дали – "да намираме, а не да търсим".

За разлика от Юпитер и Сатурн, които обозначават постепенни промени и формиращи се във времето събития, Уран е инициатор на внезапни, мигновени преломи в живота. Един цикъл на Уран обхваща целия ни живот /той прави обиколка около Слънцето средно за 84 години/. В определени периоди на този цикъл се случват резки промени в поведението и критични моменти за самоосъзнаването на индивида.

На 21 години "удря" първата квадратура на Уран. През този период в личността могат внезапно да възникнат нови интереси, увлечения, дори кардинално може да се промени неговият мироглед. В по-мекия вариант се усилва стремежът към независимост, към нови впечатления. В характера нараства рязкост и безкомпромисност.

Всеки един нехармоничен аспект на Уран към самия себе си е проверка за устойчивост на психиката. Често именно на първата квадратура при младите хора се пробуждат творчески способности, искат да направят нещо свое, нещо оригинално.

На 28 години се формира тригон към наталното положение. Това е сполучлив период да реализираме своите планове и идеи. Човек започва да се чувства значим в избраната от него сфера.

На 42 години е опозицията на Уран към наталното положение. Това е остра, критична възраст. Всичко се оценява наново, преосмисля се. Опозицията на Уран е проверка за оригиналност и творческа самостоятелност на личността. Ако резултатът тук е негативен, тогава човек се разочарова от себе си. В отделни случаи опозицията на Уран може да стане край на живота, както в прекия смисъл, така и от гледна точна на творческия ръст /Висоцки умира на 42 години/.

В добрия случай настъпва обновяване на творческите програми, смяна на работата или дори промяна на професията.

На 56 години се формира вторият тригон на Уран. Действа аналогично на първия, но дава по-малка оригиналност и повече фактически успехи в реализацията на идеите. Това е добро време за пропагандиране на личното творчество, за издаване на трудове, за получаване на научни звания и степени.

На 63 години настъпва последната квадратура на Уран, което прави този период психологически тежък. Ако на 21 години е кризата на младежките години, то на 63 вече настъпва старостта. При хората от средно ниво на развитие се руши здравето, отива си интересът към работата, бъдещето е оцветено в черни краски или съвсем не се вижда. Човек разбира, че нищо ново вече не може да даде от себе си. Малко хора на втората квадратура на Уран включват "второто си дихание" в творчески аспект. Както и преди те могат да сменят сферата на интереси, професия и т.н.

На 84 години Уран се завръща на наталното си място. Човек прави равносметка на реализираните от него през изминалия живот идеи. В най-лошия случай се изчерпва идейният багаж и човек изпада в умопомрачение и апатия. В най-добрия – прозира нови хоризонти за развитие, преминава към духовно ниво на живот.

Уран е последната планета, чийто цикъл можем да изпитаме напълно. Циклите на по- отдалечените от Слънцето планети – Нептун, Плутон и Прозерпина се равняват на два или повече човешки живота.

И така, вече разгледахме всички значими цикли във възрастовата астрология.

За да сглобим пълна картина на възрастовото развитие, трябва да синтезираме информацията по години и периоди, в които се пресичат няколко цикъла. Това са най-важните, най-сложните и най-съдбоносните години в човешкия живот.

Първи период

23 – 24 години. Тук се пресича смяната на планетни възрасти /завършва периодът на Венера и управлението се поема от Слънцето/ и възвръщането на Юпитер. Следователно това е изключително важен период: Юпитер носи късмет и оптимизъм, а възрастта на Слънцето усилва творческия потенциал на личността. През тази година човек най-лесно се актуализира като самостоятелна обществена единица, проявява талантите си, разкрива възможностите си.

Втори период

28 години – това е време, когато съвместно действат Уран /тригон към радикса/, Нептун /секстил/ и Лунните възли си разменят местата, също това е и цикълът на прогресивната Луна. Хармоничните аспекти на Уран и Нептун са предпоставка за пораждането на духовни търсения и усилване на нашето вдъхновение. Тук може да имаме и кармична проверка на творческия потенциал. Ще има и момент на равносметка и желание да започнем нещо на чисто.

Трети период

29 – 30 години е период, белязан с двойното действие на възвръщането на Сатурн и опозицията на Юпитер. За много хора това е период на социална криза. Това е до определена степен така, защото не можем бързо да се движим "нагоре" към върховете на избраната от нас дейност. Първите кариерни успехи сме ги оставили зад гърба, а бъдещето предвещава единствено упорита работа. Оптимизмът в този период обикновено намалява, повече мислим за своята професионална дейност, за възможностите за ръст и промяна на посоката /натам, където успехът ще дойде по-бързо/.

 

Четвърти период

36 години – поредното възвръщане на Юпитер и смяна на планетни възрасти /Слънцето дава път на Марс/. Това е време за стабилен ръст в кариерата, повишение и смяна на поведенчески стереотип – от спокойно, самодоволни към агресивно, напористи.

Пети период

На 42 години отбелязваме деструктивното действие на урановата опозиция, квадратурата на Нептун и опозицията на Юпитер. Ако човек няма нови идеи, за него настъпва творческа криза, липсва вяра в по-доброто бъдеще, доминира негативизъм, усещане за безпомощност.

Шести период

На 47 – 48 години имаме мощен спектър от планетни влияния: възвръщане на Юпитер, отново Възлите си разменят местата, това е и начало на нова планетна възраст – тази на Юпитер. Всичко това работи като врата към последния квадрант в хороскопа или като последните градуси на Скорпиона в Зодиака: върви чистене на кармични програми. Човек доказва, че е достоен да бъде лидер, личният му избор е верен и той е на своето място в социалната йерархия.

Седми период

56 години – тригон на Уран и възвръщане на Възлите. Творчески ръст и нови идеи позволяват на човек да покаже, че неговите действия съответстват на момента и на неговото предназначение. Без да упражняваме принципите на Уран /новото, непредсказуемото, озаренията/, ще ни е трудно да преминем "кармичната проверка".

Осми период

На 59 години едновременно имаме две възвръщания – на Юпитер и Сатурн. Тук правим равносметка на социалната си дейност и мислим как да израснем още – вече като формални лидери с висок духовен потенциал. Ако такива възможности липсват, човек прекратява активната си дейност и започва интелектуален и физически залез.

Девети период

63 години – начало на сатурновата възраст, квадратура на Уран, често и квадратура на Плутон. Това е жестоко време – настъпва старостта, новите неща вече ни плашат, усещаме енергиен спад. Трябва да сме много силни и много сигурни в бъдещето си, за да противостоим на дадената криза и след това да останем действаща социална единица.

Десети период

74 години – опозицията на Сатурн в комбинация с поредното възвръщане на Възлите. Старостта не отстъпва, смисълът на живота е все по-малко забележим, лишаваме се от все повече материални неща и удобства, здравето се влошава, усещаме, че краят не е далеч...

 

Единадесети период

83 – 84 години е период, в който се срещат много възрастови фактори: възвръщането на Юпитер, възвръщането на Уран, опозицията на Нептун и тази на Възлите. Разбира се за повечето хора, които доживяват до тази възраст това е окончателна равносметка на земния живот, но за други е приближаване към духовното единение с космоса, отказ от материалното и интелектуалното.

Въпросът е как на практика можем да използваме възрастовите аспекти на планетите?

С тях можем да уточняваме силата на всеки прогностичен елемент. Всеки аспект в предсказателната астрология ще има по-силно въздействие, ако и по време съвпада с възрастовия аспект на планетата, която го е образувала.

Например:

Юпитер по Символични Дирекции ще бъде по-действен и влиятелен в прогнозата, ако имаме година на възвръщането на Юпитер. Т.е., когато възрастовите аспекти се наслагват върху прогностичните, ще имаме двоен ефект.

Да речем имаме СД Сатурн, управител на 6-ти натален дом квадрат към Марс. Възрастта е 60 години. От всички възможни интерпретации на дадения дирекционен аспект, знаейки възрастта можем да изберем най-правилната – принудително прекратяване на активната трудова дейност, спад на енергията, липса на ентусиазъм и вяра в себе си.

По този начин ВЪЗРАСТОВАТА АСТЛОГИЯ може да ни бъде полезна, за да уточним каква е точно ситуацията при дадения човек.